ආයුබෝවන් !

ශක්ති පාරවිද්‍යායතය මගින් සපයනු ලබන සේවාවන් වඩාත් පුළුල් සහ කාර්යක්ෂම ලෙස බොහෝ දෙනෙකුට ලබාදෙනු වස් මෙම ජාල ගත ප්‍රවිෂ්ටය අප විසින් ආරම්භ කරන ලදී . වඩාත් ගුණාත්මක සහ නිරවද්‍ය සේවාවක් හැකි සෑම විටම උපරිමයෙන් ඔබට ලබාදීමට අප බැදී සිටින අතර අපගේ සේවාවන් ලෙස සියලුම ජ්‍යොතිෂ කටයුතු , යන්ත්‍ර , මන්ත්‍ර සහ ශාන්තිකර්ම කටයුතු , නිවාස සහ ව්‍යාපාරික ස්ථාන සම්බන්ධ වාස්තු පරීක්ෂාව,  ප්‍රත්‍යක්ෂ දේශීය ඖෂධ සහ පාරම්පරික කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත උපදේශනය ආදිය සඳහන් කල හැක.

Welcome !

This online store is to provide all services offered by Shakthi Paravidhyayathanaya in a efficient and diversified way to a vast majority of the needed. We assure a service of high quality and accuracy in all cases to our clients. Main branches of our services are  All astrological services,  Yantra, mantra and occultism,  Vastu consultation,  Traditional medicines,  Consultation on traditional Agriculture

———————————————————-

Hotline: 0715830016
E-mail: jyotishlanka@gmail.com
Messenger: https://m.me/Paravidhyayathanaya
FB Page: https://www.facebook.com/Paravidhyayathanaya/
SHAKTHI Store: https://store.lankamarket.lk/store/shakthi/
https://shakthi-paravidhyayathanaya.business.site

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad